Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – JongleerWorkshop.nl

 1. Het overeengekomen bedrag is een uitkoopsom, inclusief alle toepasselijke belastingen en premieheffingen. JongleerWorkshop.nl vrijwaart de opdrachtgever van verplichtingen m.b.t. de heffing van loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen.
 2. Alle auteursrechten en andere financiële verplichtingen voor de realisatie van deze workshop zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. JongleerWorkshop.nl zal zich houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever en zal naar beste kunnen de workshop uitvoeren.
 4. De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de diensten van JongleerWorkshop.nl.
 5. JongleerWorkshop.nl is voldoende op tijd aanwezig voor aanvang van de workshop.
 6. Schade aan materialen van JongleerWorkshop.nl, veroorzaakt door deelnemers of aanwezigen, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed.
 7. De opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van het personeel van JongleerWorkshop.nl en is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten.
 8. JongleerWorkshop.nl garandeert dat alle benodigde materialen en apparatuur in goede staat zijn en aan de veiligheidseisen voldoen.
 9. Indien de workshop niet kan worden gerealiseerd door overheidsmaatregelen of andere vormen van overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd.
 10. In geval van vertraging licht JongleerWorkshop.nl de opdrachtgever tijdig in en neemt direct maatregelen om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn.
 11. Indien JongleerWorkshop.nl wegens ziekte of ongeval verhinderd is, wordt de opdrachtgever direct geïnformeerd en zal JongleerWorkshop.nl assisteren bij het vinden van een vervangende workshop aanbieder.
 12. Bij het niet nakomen van deze overeenkomst is de nalatige partij een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan eenmaal de overeengekomen uitkoopsom.
 13. Het is voor de klant toegestaan geluids- en/of beeldopnamen van de workshop te maken. JongleerWorkshop.nl heeft ook het recht om foto- en videomateriaal van de workshop te maken voor promotionele doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 14. Klachten dienen binnen 48 uur na de workshop schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.
 15. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar JongleerWorkshop.nl gevestigd is.